MINI POTATO LATKES

$44.00

MINI POTATO LATKES with smoked salmon tartare